KOTE #4 - Allmennhetens rom

by KOTE


Allmennhetens rom

Hvorfor er det ikke lov å skate på Aker brygge?

Foto: Helle Lind Storvik

Foto: Helle Lind Storvik

Det offentlige rom er alles rom. Sammen er vi summen av mange ulike spenninger og interesser. I det offentlige rom møtes disse kreftene og brytes mot hverandre. Din adferd kan kanskje av og til innskrenke andres frihet til å benytte det offentlige rom?.

Utforming styrer adferd. Kan man eliminere uønsket adferd gjennom design? Design som fremmer trygghet, frihet, glede, spontanitet og samhold. Hvor mye kan man planlegge for? Skal man ha rom for sorg, sinne og ensomhet?

Hvem styrer så utformingen? Politikere, formgivere, planleggere, sikkerhetskrav og private økonomiske interesser legger føringer for hvordan våre felles rom blir utformet.  Hvilke behov står høyest når avgjørelsene blir tatt? Hva prioriteres i prosesser som definerer våre offentlige arenaer?

Eierskap gir rett til å kontrollere folks adferd. I det offentlige rom ligger det en frihet, men samtidig klare normative regler på vegne av allmennheten. I gråsonen mellom det offentlige og det private oppstår en uklarhet i hvem som og hvordan man setter grenser for adferd. Ligger det ansvar i eierskap? Må de som eier tilrettelegge for andres ferdsel på sin egen eiendom og hvem tar regningen?

Vi ønsker å undersøke hvordan eierskap, makt og utforming påvirker vår adferd i det offentlige rom.


KOTE #3 - Presentasjon

by KOTE


Magasinforside_KOTE3l.png

En presentasjon har gjerne to formål; å informere og/eller å overtale. Er det det som blir sett, eller det som ikke blir sett som er det viktigste? Hva er det i så fall som styrer hva vi velger å vise? Fører jaget etter de beste Photoshop-renderingene til at vi mister grepet om hva vi faktisk planlegger å skape, eller er de gode verktøy for formidling av potenisell arkitektur til menigmann? Kan tekster være like beskrivende som illustrasjoner?

Med dagens tilgang til digitale verktøy og hjelpemidler er det naturleg at utviklingen for hvordan vi formidler prosjekter pushes fremover. Hvordan har dette endret seg og hvilke teknikker bruker vi om 10 år? 


KOTE #2 - Endring og tilpasning

by KOTE


Magasinforside_Thumbnail.png

Det urbane er menneskapt, og mennesket er i kontinuerlig endring. Når mennesket og samfunn forandres, forandres gjerne de fysiske omgivelsene også. Denne endringen krever makt. Makt til å endre selv, eller makt til å tvinge andre til å gjøre det for deg. Mennesker med makt kan gjøre sine endringer og tilpasse verden etter sine ønsker, vi andre må føye oss. I noen tilfeller kan det se ut som om endringer kun gjøres for å utvise makt overfor andre.

Denne utgaven av KOTE omhandler endring og tilpasning.  Her tar vi for oss eksempler på prosesser som burde ha vært endret, og kommer med ulike forslag til løsninger. Vi ser på hvordan mangel på endring har ført til ugunstige situasjoner og hvordan innovasjon og nytenkning kan bidra til et mer stabilt og bærekraftig samfunn. Små ideer kan føre til store omveltninger. Omfattende prosesser kan resultere i kun minimal forandring. Likevel kan de minimale forandringene være av stor betydning.


KOTE #1 - Ideal og Virkelighet

by KOTE


Magasinforside_Thumbnail.png

Samfunnets idealer setter føringer for enhver utvikling og hver generasjon streber etter å nå sine. Men er det ikke slik at uansett hvor mye et ideal prøver å forme virkeligheten, så ender virkeligheten opp med å forme idealet? Nye idealer etableres og gamle endres. Forholdet mellom ideal og virkelighet er ikke konstant. Hva er dagens idealer og hvordan er forholdet mellom disse og virkeligheten? Hva er ditt ideal og hvordan opplever du at prosjektene du arbeider med formes ut i fra dette? Er det rom for idealister i dag? 

I det første nummeret av KOTE er temaet Ideal og virkelighet.